Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Studio Yellow Block 

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan, een en ander in de ruimste zin van het woord onder: 

1.1 Studio Yellow Block: de eenmanszaak Studio Yellow Block, gevestigd te (1094 NV) Amsterdam aan de Ombilinstraat 34, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 76014673, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M. Duijn.

1.2 De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Studio Yellow Block een opdracht verstrekt tot het leveren van producten en/of diensten. 

1.3 De consument: de natuurlijke persoon, die niet handelt vanuit een beroep of bedrijf, die Studio Yellow Block een opdracht verstrekt tot het leveren van producten en/of diensten.

1.4 Producten en/of diensten: alle diensten, in welke vorm dan ook, met betrekking tot interieur, organisatie en ruimtelijk ontwerp en aanverwante (digitale) producten en/of diensten, zoals het geven van trainingen. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.

1.5 De overeenkomst: elke schriftelijke afspraak tussen Studio Yellow Block en de opdrachtgever tot het leveren van producten en/of diensten voor opdrachtgever. 

1.6 Partij of partijen: respectievelijk Studio Yellow Block of de opdrachtgever of Studio Yellow Block en de opdrachtgever samen.

1.7 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Studio Yellow Block gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, geleverde producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing wanneer er uit een overeenkomst een vervolgovereenkomst en/of meerwerk voortvloeit. 

2.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Studio Yellow Block, maar ook ten behoeve van alle personen die voor Studio Yellow Block werkzaam zijn en alle personen of derde partijen die bij de uitvoering van de overeenkomst door Studio Yellow Block zijn ingeschakeld.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alle voorwaarden die strijdig zijn met deze algemene voorwaarden worden door Studio Yellow Block niet geaccepteerd.

2.4 Indien voorwaarden in deze algemene voorwaarden en in de offerte onderling tegenstrijdig zijn, gaan de in de offerte opgenomen voorwaarden voor.

2.5 Aan aanspraken tussen partijen die afwijken van de algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. 

2.6 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Studio Yellow Block is van toepassing. Studio Yellow Block kan op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en aanvullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Deze wijzigingen en/of aanvullingen binden de opdrachtgever pas nadat deze schriftelijk van toepassing zijn verklaard met toezending van de voorwaarden. Enkel de consument heeft het recht om schriftelijk de overeenkomst te ontbinden uiterlijk op de dag voorafgaand aan de ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden, indien hij niet akkoord gaat met de wijzigingen. Dit geldt niet voor zakelijke opdrachtgevers (handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf). Zij zijn gehouden de wijzigingen te accepteren. 

2.7 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

2.8 Indien Studio Yellow Block op eigen initiatief ten gunste van de opdrachtgever afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden. 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 

3.1 Een uitgebrachte offerte door Studio Yellow Block is geldig voor de in de offerte aangegeven datum. Indien er geen termijn is aangegeven is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. 

3.2 Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk door Studio Yellow Block aangeboden, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. 

3.3 Studio Yellow Block zal, voor zover mogelijk en relevant, in haar aanbod het volgende beschrijven: 

In geval van diensten m.b.t. interieur ontwerp: 

 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
 • de inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden; 
 • het tijdschema (indicatief) waarbinnen Studio Yellow Block haar werkzaamheden uitvoert; 
 • de verschuldigde kosten bij aanvaarding van het aanbod; 
 • op welke wijze en hoe vaak informatieoverdracht c.q. overleg tussen partijen plaatsvindt.

In geval van producten (zoals ‘Het Nieuwbouw Handboek’): 

 • de prijs inclusief belastingen; 
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod; 

3.4 Een aanbod of offerte kan gebaseerd zijn op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien na het aanbod en/of de offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft Studio Yellow Block recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen. Studio Yellow Block is niet verplicht verkregen informatie /gegevens van de opdrachtgever te toetsen. 

3.5 De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief heffingen van overheidswege en in het kader van overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot kosten van derden, reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Studio Yellow Block niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen producten en/of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

3.7 Studio Yellow Block kan niet aan aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod en/of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.

3.8 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.  

3.9 Afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten e.d. van de producten, welke door Studio Yellow Block worden geleverd in het kader van de aanbieding of offerte, zijn niet bindend en beogen alleen een algemeen beeld te geven van de aangeboden producten. 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de door Studio Yellow Block gedane aanbieding schriftelijk heeft geaccepteerd. Wanneer de aanvaarding van opdrachtgever, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van Studio Yellow Block, komt de overeenkomst tot stand zodra Studio Yellow Block uitdrukkelijk en schriftelijk met deze afwijking(en) heeft ingestemd.

4.2 Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Studio Yellow Block of zodra Studio Yellow Block met de uitvoering is begonnen, voor haar bindend.

4.3 Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat overeengekomen termijnen binnen de overeenkomst door Studio Yellow Block worden overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.

4.4 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Studio Yellow Block opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.

4.5 Indien de opdrachtgever de overeenkomst met betrekking tot interieur ontwerp met Studio Yellow Block wenst te ontbinden of te annuleren, komt de opdrachtgever enkel dit recht toe indien hij overgaat tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. In geval van annulering is Studio Yellow Block gerechtigd een annuleringsvergoeding in rekening te brengen van 50% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen totaalbedrag. Indien door de opdrachtgever een aanbetaling is voldaan, geldt deze aanbetaling als annuleringsvergoeding. Annulering van bestelde producten en/of retourzending van door Studio Yellow Block geleverde producten is in principe niet mogelijk (doordat de producten op maat worden gemaakt en besteld), tenzij Studio Yellow Block anders bepaald. Voor producten in de webshop (o.a. het Nieuwbouw handboek) geldt het herroepingsrecht, zoals omschreven in artikel 12 van deze algemene voorwaarden. Annulering van trainingen (op locatie) kunnen binnen 24 uur niet meer geannuleerd worden. In dat geval heeft Studio Yellow Block recht op het volledige overeengekomen bedrag. 

4.6 De opdrachtgever dient afspraken met Studio Yellow Block minimaal 24 uur voor de desbetreffende afspraak te annuleren of te verzetten. Indien de opdrachtgever de desbetreffende afspraak niet minimaal 24 uur van tevoren annuleert of verzet, heeft Studio Yellow Block recht op vergoeding van de gemaakte (on)kosten. 

4.7 Studio Yellow Block behoudt zich te allen tijde het recht voor om afspraken met de opdrachtgever te annuleren of te verzetten, indien zij geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding aan de opdrachtgever. 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Studio Yellow Block bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd.

5.2 Studio Yellow Block zal haar diensten naar alle professionaliteit uitvoeren, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Studio Yellow Block heeft echter een inspanningsverplichting ten aanzien van geleverde diensten en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Studio Yellow Block kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen van de opdrachtgever. 

5.3 De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.4 De opdrachtgever is gehouden alle informatie en gegevens, welke Studio Yellow Block naar haar oordeel nodig heeft voor het correct, volledig, veilig en ononderbroken uitvoeren van de overeenkomst, tijdig, in gewenste vorm en op gewenste wijze aan Studio Yellow Block te verstrekken. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie en gegevens niet tijdig, in gewenste vorm of op gewenste wijze aan Studio Yellow Block zijn verstrekt, heeft Studio Yellow Block het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten en uren in rekening te brengen bij opdrachtgever.

5.5 De opdrachtgever mag aan de adviezen en dienstverlening van Studio Yellow Block hoge eisen stellen, maar de opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Studio Yellow Block ter beschikking gestelde informatie en gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare informatie en gegevens.

5.6 De opdrachtgever is gehouden Studio Yellow Block toegang te verschaffen tot de locatie, het pand c.q. de ruimte dan wel deze beschikbaar te stellen alwaar de overeengekomen werkzaamheden door Studio Yellow Block zullen worden uitgevoerd, alsmede de daarvoor benodigde (sanitaire, facilitaire en technische) voorzieningen, aansluitingen en de door Studio Yellow Block benodigde materialen. 

5.7 Studio Yellow Block spant zich in om de gegevens die Studio Yellow Block voor de opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. 

5.8 Studio Yellow Block kan zonder voorafgaande kennisgeving aan en zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever bepaalde taken uitbesteden aan derde partijen, indien zij dat noodzakelijk acht. Studio Yellow Block is verantwoordelijkheid voor de inschatting van geschiktheid van deze derde partij.

5.9 Studio Yellow Block heeft het recht de overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Studio Yellow Block de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Studio Yellow Block heeft het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door opdrachtgever niet wordt voldaan, is Studio Yellow Block niet verplicht tot uitvoering van de volgende fasen en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten.

5.10 Bij (op)levering dient de opdrachtgever alle documenten en werkzaamheden, waaronder begrepen illustraties, ontwerpschetsen e.d., die Studio Yellow Block produceert tijdig, en uiterlijk binnen 10 werkdagen, te beoordelen en te controleren op onjuistheden en onvolledigheden. Bij geen bericht binnen 10 werkdagen mag Studio Yellow Block haar geleverde werkzaamheden als goedgekeurd en afgerond beschouwen. 

5.11De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door Studio Yellow Block gegeven advies. 

5.12 De opdrachtgever heeft recht op één tussentijdse ontwerpbespreking per fase en verwerking van eventuele feedback hierop. Meerdere tussentijdse ontwerpbesprekingen wordt gezien als meerwerk en kan extra kosten met zich meebrengen. Het definitieve ontwerp wordt tijdens een eindpresentatie gepresenteerd. Na de eindpresentatie/het eindproduct kan de opdrachtgever zijn eventuele feedback telefonisch of per mail doorgeven en zal Studio Yellow Block slechts redelijke aanpassingen kosteloos doorvoeren, zoals een extra optie op meubels, een alternatieve kleur op de muur etc. Studio Yellow Block beoordeeld of er sprake is van een “redelijke aanpassing”. Indien de opdrachtgever andere of grotere aanpassingen wenst, komen de hieruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van de opdrachtgever. 

5.13 De opdrachtgever kan voor (online) trainingen, cursussen e.d. inloggegevens van Studio Yellow Block ontvangen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het veilig gebruik van deze gegevens en het bewaren daarvan. 

5.14 De opdrachtgever mag verkregen inlogcodes, e-books/werkboeken en/of ander (cursus)materiaal voor een bij Studio Yellow Block afgenomen training of cursus nimmer aan derden verschaffen of doorsturen.

5.15 Bij een online training of cursus kan Studio Yellow Block gebruik maken van een platform van een derde. Studio Yellow Block kan niet garanderen dat de training op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is. 

5.16 Studio Yellow Block heeft het recht de inhoud van een (online) training of cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen en tijden, locaties van (online) bijeenkomsten e.d. te wijzigen. 

5.17 De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een training of cursus. De training of cursus blijft te allen tijde eigendom van Studio Yellow Block. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de (online) training, cursus en (cursus)materialen beschikbaar zijn. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om het (cursus)materiaal tijdig te bekijken.
5.18 Studio Yellow Block sluit het herroepingsrecht (alleen van toepassing op consumenten) voor diensten die verricht worden op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode uitdrukkelijk uit. Het herroepingsrecht voor online cursussen wordt tevens uitgesloten, omdat de cursus binnen 14 dagen volledig aan de opdrachtgever wordt geleverd. De consument verklaart dat hij uitdrukkelijk afstand doet van het herroepingsrecht en de daarbij behorende bedenktermijn.

5.19 Studio Yellow Block behoudt zich het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte werkzaamheden als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, waaronder het delen op social media / de website van Studio Yellow Block, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van persoonsgegevens van natuurlijke personen.
5.20 Aan tekeningen gemaakt door Studio Yellow Block kunnen geen rechten worden ontleend. Studio Yellow Block is geen architect of bouwkundige De opdrachtgever dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt.

Artikel 6. Termijnen

6.1 Overeengekomen termijnen in de overeenkomst waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd en/of producten worden geleverd, zijn slechts indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen. 
6.2 Bij overschrijding van een (op)leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn door Studio Yellow Block dient de opdrachtgever Studio Yellow Block in gebreke te stellen, waarbij Studio Yellow Block alsnog een redelijk termijn wordt geboden om het product te leveren of het werk op te leveren, dan wel uit te voeren. Studio Yellow Block is nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit voortvloeiende schade. 
6.3 Indien de opdrachtgever informatie en/of gegevens dient aan te leveren die noodzakelijk zijn voor de (op)levering en/of uitvoering, vangt de (op)lever- of uitvoeringstermijn aan nadat de opdrachtgever deze informatie en/of gegevens aan Studio Yellow Block heeft verstrekt. 

6.4 Verpakking en verzending van door Studio Yellow Block te leveren producten geschiedt op een door Studio Yellow Block te bepalen wijze maar voor rekening en risico van opdrachtgever. Studio Yellow Block is niet aansprakelijk voor enige schade, welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending. Bepalingen opgenomen in de algemene voorwaarden van de vervoerder doen geen afbreuk aan het in dit lid bepaalde. Voorgaande geldt, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten.

Artikel 7. Prijzen 
7.1 Alle prijzen die Studio Yellow Block hanteert zijn in euro’s, exclusief btw voor zakelijke opdrachtgevers en inclusief btw voor consumenten. Prijzen zijn exclusief overige kosten, zoals andere overheidsheffingen, reiskosten, reistijd, bezorgkosten, verzendkosten, administratiekosten en kosten van derden, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen.
7.2 Studio Yellow Block behoudt zich het recht voor om haar prijzen tussentijds aan te passen indien zij dit nodig acht. Indien de prijzen van aangeboden diensten en/of producten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling, wettelijke bepaling of indien de tarieven van inkoop, transport of verzending stijgen, zijn hierbij uitgesloten. 
7.3 Indien Studio Yellow Block een vast tarief met de opdrachtgever is overeengekomen, is Studio Yellow Block niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen / verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dit niet toerekenbaar is aan Studio Yellow Block, dat in redelijkheid niet van Studio Yellow Block kan worden verwacht dat zij de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van deze meerkosten. 

Artikel 8. Facturatie, betaling en incasso 
8.1 Studio Yellow Block werkt op basis van vaste (pakket)prijzen en uurtarieven. De opdrachtgever kan uitsluitend gebruik maken van de door Studio Yellow Block aangeboden betalingsmogelijkheden. Diensten en/of producten met betrekking tot interieur ontwerp geschiedt op factuurbasis. Indien Studio Yellow Block werkt op basis van uurtarieven, wordt maandelijks de reeds verrichte uren aan opdrachtgever gefactureerd. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. 
8.2 Studio Yellow Block behoudt zich te allen tijde het recht voor om (volledige) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de opdrachtgever te verlangen.
8.3 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
8.4 Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
8.5 Bij niet tijdige betaling of onvolledige betaling is Studio Yellow Block gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.
8.6 In geval van niet tijdige betaling of onvolledige betaling, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Studio Yellow Block zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening, aan de opdrachtgever wettelijke rente in rekening te brengen. 
8.7 Studio Yellow Block is bij niet tijdige betaling of onvolledige betaling door de opdrachtgever gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aan de opdrachtgever (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% over het overeengekomen totaalbedrag met een minimum van € 150,-, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.
8.8 In afwijking van hetgeen in de leden zes en zeven bepaald zullen consumenten eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt aangeboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, voordat de consument in verzuim is. 

8.9 Wanneer na de schriftelijke ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, geen betaling volgt, is de opdrachtgever in verzuim. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt voor consumenten berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK). 

 • 15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,-
 • 10% over de volgende € 2.500,-
 • 5% over de volgende € 5.000,-
 • 1% over de volgende € 190.000,-
 • 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-

8.10 De door de opdrachtgever gedane betalingen worden door Studio Yellow Block ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
8.11 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.

Artikel 9. Betalingsonmacht
9.1 Studio Yellow Block is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop opdrachtgever: 

 • in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt; 
 • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; 
 • door executoriale beslaglegging wordt getroffen; 
 • onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding
10.1 Studio Yellow Block heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien (1) de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien Studio Yellow Block kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit. 
10.2 Studio Yellow Block is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd. 
10.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.
10.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Studio Yellow Block op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
10.5 Studio Yellow Block behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de opdrachtgever of derden.

Artikel 11. Overmacht 
11.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die Studio Yellow Block niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Studio Yellow Block kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van haarzelf of ingeschakelde medewerkers en derde partijen, pandemieën en epidemieën, overheidsmaatregelen, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, tekortkomingen van leveranciers van Studio Yellow Block of door Studio Yellow Block ingeschakelde derden, vertragingen van post- en bezorgdiensten en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, dan is Studio Yellow Block gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.  
11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld van Studio Yellow Block en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Studio Yellow Block. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Studio Yellow Block geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Studio Yellow Block niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 
11.3 In geval van overmacht zal Studio Yellow Block zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.
11.4 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van Studio Yellow Block gedeeltelijk zijn nagekomen of zij deze zal kunnen nakomen, is Studio Yellow Block gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst. 
11.5 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste twee maanden heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 12. Levering producten uit de webshop van Studio Yellow Block (o.a. Het Nieuwbouw handboek)
12.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan Studio Yellow Block kenbaar heeft gemaakt.
12.2 Met inachtneming van hetgeen hierover in het vierde lid van dit artikel is vermeld, zal Studio Yellow Block geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 2 werkdagen versturen, tenzij de opdrachtgever akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 
12.3 Indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd en er is geen sprake van overmacht zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De opdrachtgever heeft geen recht op een schadevergoeding. 
12.4 Alle levertermijnen zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Aan eventuele genoemde termijnen kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
12.5 In geval van ontbinding conform het derde lid van dit artikel zal Studio Yellow Block het aankoopbedrag en eventuele verzendkosten dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. 
12.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Studio Yellow Block tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan Studio Yellow Block bekend gemaakte derden.
12.7 Alle door Studio Yellow Block geleverde producten blijven eigendom van Studio Yellow Block tot het moment dat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Studio Yellow Block uit hoofde van enige met Studio Yellow Block gesloten overeenkomst tot het leveren van producten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
12.8 Indien er sprake is van koop of afstand, heeft de consument het recht het product binnen 14 dagen te retourneren (het herroepingsrecht). De consument is verplicht tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking daarvan. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
12.9 Schendt de consument zijn verplichting bedoeld in het vorige lid van dit artikel, is de consument aansprakelijk voor de eventueel veroorzaakte waardevermindering van het desbetreffende product. 
12.10 Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Studio Yellow Block. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier herroepingsrecht of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
12.11 Het product dient in originele staat en verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk en conform de door Studio Yellow Block gegeven instructies te worden geretourneerd.
12.12 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
12.13 Studio Yellow Block vergoedt aan consument het aankoopbedrag van het product, inclusief de betaalde verzendkosten, behalve de retourkosten, uiterlijk binnen 14 dagen volgende op de dag van melding van de herroeping door consument aan Studio Yellow Block.
12.14 Terugbetaling geschiedt kosteloos en op dezelfde wijze waarop de betaling heeft plaatsgevonden, tenzij de consument instemt met een andere wijze van terugbetaling.
12.15 Het herroepingsrecht geldt niet voor de zakelijke opdrachtgever. Het herroepingsrecht geldt niet voor op maat gemaakte producten of voor producten die door hun aard niet kunnen worden toegezonden.

Artikel 13. Levering van producten (materialen, meubels, decoratie e.d.)
13.1 Levering van de producten geschiedt op de door de opdrachtgever opgegeven plaats van bestemming.
13.2 Het transport van de gekochte producten geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten.
13.3 Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk deelleveringen zijn overeengekomen, geschiedt in beginsel levering van producten in zijn geheel. 
13.4 Studio Yellow Block kan de producten op verzoek van opdrachtgever verzekeren, doch alleen na acceptatie van de verzekeraar van Studio Yellow Block. De kosten van de verzekering zullen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
13.5 De door of namens Studio Yellow Block opgegeven tijden van levering zijn richttijden en gelden niet als fatale termijnen. Overschrijding van een opgegeven levertermijn geeft opdrachtgever niet het recht om ontvangst van de producten te weigeren of vergoeding van schade te vorderen. 
13.6 Indien opdrachtgever ontvangst van de producten weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor (af)levering, is Studio Yellow Block gerechtigd om de producten op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever.
13.7 Iedere levering van producten geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. 
13.8 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen verlies, beschadiging en diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Studio Yellow Block.
13.9 Voor het geval dat Studio Yellow Block haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu een onherroepelijke machtiging aan Studio Yellow Block om de plaatsen te betreden waar de eigendommen van Studio Yellow Block zich bevinden en die producten op te halen.
13.10 Zolang de opdrachtgever nog geen eigenaar is van de producten, is hij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te vervreemden of te bezwaren.
13.11 Retourzending van door Studio Yellow Block geleverde producten is in principe niet mogelijk (op maat gemaakte / bestelde producten), tenzij Studio Yellow Block anders bepaald. 

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

14.1 Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van Studio Yellow Block, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Studio Yellow Block, voor enkel en alleen de directe schade, beperkt tot maximaal het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Studio Yellow Block, gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het eigen risico van Studio Yellow Block, onder die verzekering.
14.2 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt krachtens het in het eerste lid van dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsverzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.3 Studio Yellow Block is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Studio Yellow Block aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Studio Yellow Block kan worden toegekend; 
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel. 

14.4 Aansprakelijkheid van Studio Yellow Block voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
14.5 Studio Yellow Block is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door: 

 • een overmachtsituatie zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden, zoals ziekte van (de medewerkers van) Studio Yellow Block, storingen in apparatuur of programmatuur, onbereikbaarheid van online omgeving of digitale producten en/of diensten; 
 • aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt; 
 • het ontbreken van informatie en/of gegevens of het verloren gaan van informatie en/of gegevens die Studio Yellow Block aan de opdrachtgever heeft geleverd; 
 • gebruik van de diensten/ producten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is; 
 • beschadigingen van geleverde producten door onzorgvuldige omgang door de opdrachtgever en/of derden; 
 • het verstrekken van foutieve productinformatie door de leverancier, fabrikant of andere derden; 
 • te late of onvolledige levering door post- en bezorgdiensten; 
 • het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van Studio Yellow Block door de opdrachtgever of derden; 
 • een langere (op)levertermijn of uitvoeringstermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak daaraan ten grondslag ligt;
 • schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens van Studio Yellow Block en/of de opdrachtgever; 
 • schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de opdrachtgever inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden; 
 • tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen van de opdrachtgever; 
 • fouten en/of tekortkomingen van ingeschakelde derden, zoals leveranciers, post- en bezorgdiensten etc, ook al heeft Studio Yellow Block deze derde aan opdrachtgever geadviseerd/aangedragen. Studio Yellow Block kan in dit verband niet worden aangesproken voor schades, tekortkomingen, afwijkingen in het resultaat, het niet (tijdige) leveren van diensten en/of producten, kosten en/of rentes. 

14.6 Een vordering tot schadevergoeding door de opdrachtgever dient uiterlijk binnen 30 dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Studio Yellow Block te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, geldt een verjaringstermijn van één jaar.

14.7 Studio Yellow Block heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de werkzaamheden of het leveren van een nieuw product.
14.8 Studio Yellow Block is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. De opdrachtgever zal Studio Yellow Block vrijwaren en schadeloosstellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten 
15.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, toe aan Studio Yellow Block. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Studio Yellow Block daartoe bevoegd.
15.2 Studio Yellow Block heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van haar ontwerp, maquettes en modellen en alle andere voorwerpen of informatiedragers, die van haar ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen of die zijn bedoeld in de Auteurswet of in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen. Studio Yellow Block kan toestemming geven aan opdrachtgever voor openbaarmaking van haar ontwerpen. Studio Yellow Block kan voorwaarden aan openbaarmaking stellen, zoals de verplichting tot naamsvermelding. 

15.3 Studio Yellow Block heeft het recht van het in- en uitwendige van een naar haar ontwerp verwezenlijkt object foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft Studio Yellow Block toestemming nodig van de opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het inwendige van het object tonen, nadat het in gebruik is genomen. 

15.4 Opdrachtgever garandeert dat de door hem verstrekte informatie en gegevens, zoals modellen, schetsen, tekeningen, foto’s e.d. in het kader van de overeenkomst vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart Studio Yellow Blok van alle aanspraken van derden die verband houden met de door Studio Yellow Block geleverde diensten/producten. In geval van schending, dient de opdrachtgever redelijke acties te ondernemen, die van de opdrachtgever kan en mag worden verwacht ter zake. 

Artikel 16. Garanties

16.1 Studio Yellow Block zal ervoor zorgen dat de geleverde producten c.q. diensten voldoen aan de in haar branche geldende normen, maar geeft ten aanzien van deze producten c.q. diensten nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen of door de leverancier c.q. fabrikant van de producten is verstrekt.
16.2 Studio Yellow Block staat gedurende de eventuele (wettelijke) garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de geleverde producten.
16.3 Garanties worden slechts verstrekt aan opdrachtgever en zijn niet overdraagbaar aan derden.
16.4 De tenuitvoerlegging van garanties wordt opgeschort tot het moment dat de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de desbetreffende producten c.q. diensten aan Studio Yellow Block heeft voldaan.
16.5 Studio Yellow Block garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde producten of diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor opdrachtgever deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij Studio Yellow Block dit uitdrukkelijk en schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.
16.6 Ingeval door opdrachtgever terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Studio Yellow Block kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de producten, dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de producten zorgdragen. Een en ander ter keuze van Studio Yellow Block. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen zoals opgenomen in artikel 14 van deze algemene voorwaarden. 

16.7 De garantie geldt niet indien: 

 • de opdrachtgever de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; 
 • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of worden gebruikt in strijd met de aanwijzingen/instructies van Studio Yellow Block en/of de leverancier c.q. fabrikant.

Artikel 17. Vertrouwelijkheid
17.1 Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht of indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst.
17.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door
één van de partijen als zodanig zijn aangeduid.

17.3 De gegevens die de opdrachtgever aan Studio Yellow Block verstrekt, zal Studio Yellow Block te allen tijde zorgvuldig bewaren, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 18. Klachtenprocedure

18.1 Reclames dan wel klachten met betrekking tot de geleverde producten en/of diensten en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na (op)levering, uitvoering of de verzenddatum, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Studio Yellow Block te worden kenbaar gemaakt.
18.2 Klachten schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
18.3 Indien de klacht niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de klacht en worden de (op)geleverde werkzaamheden geacht correct te zijn uitgevoerd. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor rekening van opdrachtgever.
18.4 De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor zover dwingendrechtelijke bepalingen met betrekking tot consumenten zich hier niet tegen verzetten.
18.5 Studio Yellow Block dient in staat te worden gesteld de klacht te (laten) onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Studio Yellow Block indien zij daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.
18.6 Indien de producten gebruikte producten betreffen of indien deze na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
18.7 In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Studio Yellow Block te bepalen wijze en in de originele verpakking. 

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1 Op alle overeenkomsten tussen Studio Yellow Block en de opdrachtgever, evenals de daaruit voortvloeiende geschillen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
19.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.
19.3 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Studio Yellow Block is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen. Voor consumenten is tevens de rechter in de woonplaats van consument bevoegd.