Algemene Verkoop- en betalingsvoorwaarden  met betrekking tot interieur ontwerpen van:

 

Studio Yellow Block

Ombilinstraat 34

Amsterdam

0612029222

info@studioyellowblock.com

KVK nummer: 76014673

BTW-identificatienummer: NL003022401B77

 

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, 
 2. tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  1. Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, zijnde Studio Yellow Block / Marije Duijn 
  2. Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
  3. Partijen: verwijzing naar zowel Gebruiker als Opdrachtgever.
  4. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
  5. Schriftelijk: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen Gebruiker en een Opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Offerte en Overeenkomst

 1. De door Gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de Gebruiker bindend. De aanvullingen en wijzigingen gelden slechts voor de overeenkomst waarop deze betrekking hebben.
 4. De omvang van de verplichtingen van de Gebruiker wordt uitsluitend bepaald door hetgeen schriftelijk is bevestigd door de Gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Wanneer de Gebruiker op verzoek of met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de reeds overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Opdrachtgever aan de Gebruiker worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van de Gebruiker.
 6. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder vergoeding van reistijd en –kosten en verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker doet haar uiterste best de Overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren.
 2. Gebruiker kan echter niet aansprakelijk zijn voor een tegenvallend resultaat als het door haar gegeven advies of ontwerp dat voortvloeit uit de Overeenkomst (Advies of Ontwerp) wordt uitgevoerd. Ook in dat geval dient de overeengekomen vergoeding te worden betaald. Wanneer Opdrachtgever besluit het Advies of Ontwerp –om welke reden dan ook- niet uit te voeren, dient de afgesproken vergoeding volledig voldaan te worden.
 3. Gebruiker kan advies geven over het inschakelen van derde partijen voor uitvoering van het Advies of Ontwerp. De rol van Gebruiker zal nooit verder gaan dan het in contact brengen van Opdrachtgever met derde partij. Gebruiker sluit geen overeenkomsten namens de Opdrachtgever met de derde partij, noch zal zij fungeren als bemiddelaar of agent.
 4. Gebruiker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van deze derde partijen/gebreken in de producten die ter beschikking zijn gesteld door deze derde partijen. Indien Gebruiker uitspraken doet over (mogelijke) kosten die gemoeid zijn bij de uitvoering van werkzaamheden door derde partijen, dan is dit altijd indicatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.
 5. Aan tekeningen gemaakt door Gebruiker kunnen geen rechten ontleend worden. Gebruiker is geen architect of bouwkundige. U dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt.
 6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 8. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien Gebruiker is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
 9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 10. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Gebruiker de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal Gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Gebruiker kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6 Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Gebruiker en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

 

Artikel 7 Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 5. Als de opdracht uit verschillende fases bestaat, is Gebruiker gerechtigd na elke afgeronde fase een factuur voor de werkzaamheden te sturen.

 

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Gebruiker mag van Opdrachtgever verlangen dat hij een voorschot voldoet, voordat Gebruiker begint aan de uitvoering van de Opdracht. Dit voorschot bestaat over het algemeen uit 10% van het honorarium tenzij anders vermeld. 
 3. Bij levering van goederen of producten door Gebruiker, is Opdrachtgever verplicht de volledige aankoopsom (100%) bij opdracht te betalen, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Gebruiker heeft een informatieplicht naar Opdrachtgever m.b.t. verwachte levertermijn van producten of goederen. Opdrachtgever kan hier geen rechten aan ontlenen.
 5. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 6. In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door de Gebruiker aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de Opdrachtgever aan de Gebruiker (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:
  1. Voor zover de Opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Gebruiker aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 8 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de Gebruiker wordt voldaan.
  2. Voor zover de Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt de Gebruiker in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan tenminste 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 100,- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle uit de Opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (o.a. merkrechten, auteursrechten en modelrechten) komen toe aan Gebruiker.
 2. De Opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht. Opdrachtgever zal het Advies of Ontwerp niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder de toestemming van Gebruiker, tenzij Partijen anders overeenkomen.
 3. Gebruiker heeft de vrijheid om het Advies of Ontwerp alsmede foto’s van in uitvoering zijnde of gerealiseerde projecten te gebruiken voor publiciteit, promotie en acquisitie, waaronder onder meer ook begrepen beurzen, advertenties, social media, website, portfolio’s op websites van derden waarmee Gebruiker een relatie heeft en huis-aan-huis reclame. Gebruiker heeft te allen tijde het recht om op of bij publiciteit van het Advies of Ontwerp haar naam te vermelden.

 

Artikel 10 Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting als gevolg van overmacht. Er is sprake van overmacht bij werkstaking, weersomstandigheden, ziekte, oorlog of natuurrampen, overschrijding van de levertijd door toeleveranciers van zaken of diensten, transportproblemen ten gevolge van een tekort van transportmiddelen of overheidsmaatregelen. Als de overmachtsituatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen.

Het deel van de opdracht dat reeds is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank te Amsterdam is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.